Foto: Colourbox.

Bästa knepen: Så gör du en kassaflödesanalys

Bli medlem i Unga Aktiesparare här

Denna artikel framgår ursprungligen på Aktiespararnas webbplats

Alla börsnoterade företag skapar en kassaflödesanalys som en del av sin ekonomiska rapportering, men vad säger den egentligen? Och hur kan du använda denna information i dina investeringar?

Kassaflödesanalys kan förklaras som en specifikation av företagets betalningsströmmar uppdelat i tre olika sektorer: kassaflöde från den löpande verksamheten, kassaflöde från investeringsverksamheten och kassaflöde från finansieringsverksamheten. För att analysera ett företag ur kassaflödessynpunkt är det viktigt att vi förstår vart och ett av dessa och vad som påverkar dem.

Om vi kan förstå dessa tre element av kassaflödesanalysen kan vi också förstå mer avancerade aspekter kring företaget. Saker som kanske inte kan utläsas ur resultat- och balansräkningen, så som lagernivåer, underhållskostnader, kostnader för forskning och utveckling, kostnad för räntor, skatter med mera.

LÄS OCKSÅ: Kunskap som gör dig till en bättre investerare

Kassaflöde del av värdering av företaget

En kassaflödesanalys kan hjälpa dig som investerare att bland annat bedöma hur stabilt företaget är och vilken skuldsättning man kan bära. Denna information kan i sin tur fungera som ett sätt att värdera företag.

Kassaflödesanalysen visar hur medel tillförts, det vill säga om de till exempel kommer från försäljning av företagets produkter eller dess anläggningstillgångar. Den talar också om var kontanta medel kommer ifrån; kunder, långivare eller ägare. Du kan utläsa om företaget behöver ta upp lån för att betala utdelning, samt visar förändringen i likvida medel uppdelat på olika sektorer. Kassaflödesanalys kan anses vara mer objektiv än en resultaträkning eftersom de olika posterna inte på samma sätt kan justeras.

MISSA INTE:  Aktiestinsens succéfilosofi: 600 kronor blev 140 miljoner

Olika former av kassaflöden

Kassaflöde från den löpande verksamheten: Hit räknas pengar som kom in i företaget eller som förlorades på grund av företagets rörelse. Det inkluderar förändring i varulager, kortfristiga skulder och fordringar. Denna siffra måste under ett längre perspektiv vara positiv annars riskerar företaget att bli insolvent, det vill säga inte längre kan betala sina skulder. Kassaflödet från den löpande verksamheten är ett mått på den framtida utdelningskapaciteten.

Kassaflöde från investeringsverksamheten: Denna del av kassaflödet visar pengar som används till eller härstammar från försäljning eller köp av långlivade tillgångar eller flöden från företagsköp och företagsförsäljningar. Det gör att vi får skillnad mellan ingående och utgående balans med hänsyn till avskrivningar, nedskrivningar, uppskrivningar samt realisationsvinster och förluster.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten: Här visas pengar som antingen kommit in eller försvunnit genom förändrad skuldsättning, försäljning eller köp av värdepapper, betalda eller erhållna utdelningar, ränteintäkter och räntekostnader, nyemission och återköp av aktier.

Tillsammans avgör dessa tre nettokassaflöden hur mycket pengar företaget har vid slutet av året.

SE ÄVEN: Bli miljonär – genom utdelningar

Fritt kassaflöde

Med hjälp av en metod som kallas fritt kassaflöde kan även de som är nybörjare använda sig av siffrorna på ett begripligt sätt. Fritt kassaflöde syftar till att visa ett bolags verkliga vinst, det vill säga det värde som blir kvar hänförligt till aktieägarna. Det kan användas för utdelning, återköp av aktier, amortering eller investering i verksamheten – dessa poster rensas alltså från det totala kassaflödet för att få fram fritt kassaflödet.

Kassaflödesanalys

Discounted Cash Flow, DCF, är på svenska diskonterat kassaflöde eller nuvärdesmetod för kassaflödesanalys. Metoden går i korthet ut på att man räknar ut ett värde på de förväntade framtida kassaflödena och därmed får ett nuvärde på ett bolag. Nuvärdet av framtida kassaflöden beräknas med en diskonteringsränta Ju högre risk i verksamheten, desto högre diskonteringsränta och lägre nuvärde av framtida kassaflöden. DCF tar därmedhänsyn till två mycket viktiga saker i värdering, riskpremien och värdet av pengar vid olika tidpunkter.

YTTERLIGARE LÄSNING: Fondsparande som gör dig till miljonär

Mätning av kassaflöde

Det finns olika sätt att mäta kassaflöde. Antingen kan man göra det som en procent av aktiens värde på samma sätt som man gör med utdelningar, alltså till exempel om man har ett fritt kassaflöde på 8 kronor och ett aktiepris på 100 blir fritt kassaflöde av 8%. Du kan också få det till en multipel. Hur många gånger kassaflödet är aktiepriset? I detta fall 100/8 alltså 12,5.

Kassaflödesanalysen kan ge en ny vinkel relativt P/E-tal eller andra resultaträkningsbaserade nyckeltal. Det betyder inte att det är det enda man behöver kolla på, det är snarare en viktig bit i pusslet. Var noga här, så slipper du lägga dina pengar i ett företag som faller offer för likviditetsbrist. Som Peter Lynch sa, den som vänder på flest stenar, vinner spelet.

LÄSTIPS: Enkla framgångsreceptet: ”Slår börsindex”

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem