När du blir medlem hos Unga Aktiesparare innebär det att vi hanterar dina personuppgifter. Här i vår Integritetspolicy beskriver vi på vilka sätt vi gör det och hur det funkar. Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund, nedan ”Unga Aktiesparare”, värnar om Medlemmens personliga integritet och strävar efter att skydda Medlemmens personuppgifter på bästa möjliga sätt. Integritetspolicyn beskriver varför Unga Aktiesparare inhämtar information om Medlemmen och hur informationen behandlas.

1. Behandling av personuppgifter

1.1    Unga Aktiesparare behandlar personuppgifter som Medlemmen lämnar i samband med medlemsregistrering.  Namn, personnummer, adress, postnummer, postort, telefonnummer, e-postadress lämnar Medlemmen i samband med medlemsregistrering. Unga Aktiesparare behandlar även personuppgifter som Medlemmen lämnar i samband med anmälan till aktiviteter. Namn, e-postadress, medlemsnummer, matpreferenser och allergier lämnar Medlemmen i samband med anmälan till aktiviteter. Unga Aktiesparare kan också komma att samla in bild- och ljudupptagningar av Medlemmen i samband med sociala event. Via e-post behandlar Unga Aktiesparare kontaktuppgifter som namn, e-post, medlemsnummer och övriga personuppgifter som kan komma att nämnas i ett ärende. Mondido Payments AB behandlar Medlemmens kortuppgifter om Medlemmen väljer att betala medlemsavgiften med kort eller via Swish på vår hemsida. Mondido Payments AB är personuppgiftsansvarig för dessa personuppgifter.

1.2    Unga Aktiesparare behandlar personuppgifterna i enlighet med denna integritetspolicy, Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, samt Dataskyddsförordningen (2016/679).

2. Ändamål med behandlingen av personuppgifter

2.1    Unga Aktiesparare samlar in, lagrar och använder Medlemmens personuppgifter i syfte att:

 • Hantera ansökan av medlemskap.
 • Hantera betalning via inbetalningskort.
 • Möjliggöra inloggning via Unga Aktiesparares hemsida.
 • Tillhandahålla medlemsförmåner och övriga tjänster i anledning av medlemskapet.
 • Bjuda in och hantera anmälningar och deltagande till aktiviteter och kurser.
 • Marknadsföra Unga Aktiesparare i sociala medier.
 • Tillhandahålla kursmaterial och övrigt material.
 • Kommunicera med Medlemmen och besvara frågor som Medlemmen ställt via frågeformulär på hemsidan.
 • Kommunicera via e-post och besvara frågor.
 • Skicka ut aktivitetsutskick, nyhetsbrev och förnyelseutskick.
 • Genomföra statistiska undersökningar avseende medlemsutveckling, antalet medlemmar, förnyelsegrad, andelen män och kvinnor.  
 • Hantera organisationsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
 • Fullgöra Unga Aktiesparares bokföringsskyldighet.

3. Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen

3.1    Unga Aktiesparares behandling av Medlemmens personuppgifter är nödvändig för att Unga Aktiesparare ska kunna fullgöra avtalet med Medlemmen genom att hantera ansökan av medlemskap, hantera betalning via inbetalningskort, möjliggöra inloggning via hemsida, hantera aktiviteter, utbildningar, tillhandahålla material samt leverera de medlemsförmåner och tjänster som följer av medlemskapet.

3.2    Unga Aktiesparares behandling av Medlemmens personuppgifter är nödvändig för att Unga Aktiesparare ska kunna kommunicera med Medlemmen, hantera organisationsbidrag som rör Unga Aktiesparare berättigade intresse efter en intresseavvägning.

3.3    Unga Aktiesparare behandling av Medlemmens personuppgifter är nödvändig för att Unga Aktiesparare ska skicka ut aktivitetsutskick, nyhetsbrev och förnyelseutskick som rör Unga Aktiesparares berättigade intresse efter en intresseavvägning.

3.4    Unga Aktiesparares behandling av bild- och ljudupptagningar på medlemmar som publiceras i sociala medier grundar sig på Medlemmens samtycke i samband med fotografering.

3.5    Unga Aktiesparare behandling av Medlemmens personuppgifter är nödvändig för att uppfylla Unga Aktiesparares rättsliga förpliktelser vad gäller bokföring.

4. Medlemmar under 13 år

4.1    Unga Aktiesparare insamlar och lagrar inte avsiktligt personuppgifter gällande personer under 13 år utan en förälders samtycke. Föräldrar uppmanas att kontakta Unga Aktiesparare ifall de blir medvetna om att sitt barn har lämnat personuppgifter till Unga Aktiesparare. Om Unga Aktiesparare upptäcker att personuppgifter insamlats från personer under 13 år utan en förälders samtycke, kommer Unga Aktiesparare försöka komma i kontakt med föräldern för att inhämta samtycke eller radera personuppgifterna omedelbart.

5. Lagringstid

5.1    Personuppgifterna behandlas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

5.2    De personuppgifter som Unga Aktiesparare behandlar för att kunna fullgöra avtalet lagras så länge Medlemmen är medlem i Unga Aktiesparare. 

5.3    De personuppgifter som Unga Aktiesparare behandlar för att hantera aktiviteter, utbildningar och skicka ut material lagras som längst 2 månader efter avslutad aktivitet och kurs.

5.4    De personuppgifter som Unga Aktiesparare behandlar för att besvara frågor via frågeformulär på hemsidan lagras till dess att frågan är besvarad eller att ärendet är avslutat. Som längst 2 månader efter inskickad fråga. De personuppgifter som inkommer direkt via e-post lagras till dess att ärendet anses avslutat, men som längst 6 månader.

5.5    De personuppgifter som Unga Aktiesparare behandlar för att hantera organisationsbidrag lagras tills vidare så länge Medlemmen har ett aktivt medlemskap.

5.6    De personuppgifter som Unga Aktiesparare behandlar för att skicka olika utskick och nyhetsbrev lagras som längst 1 år efter avslutat medlemskap.

5.7    De bild- och ljudupptagningar som Unga Aktiesparare behandlar i sociala medier lagras tills vidare om inte samtycke återkallas.

5.8    De personuppgifter som Unga Aktiesparare behandlar för att kunna fullgöra sin bokföringsskyldighet lagras som längst i 7 år.

6. Mottagare

6.1    Unga Aktiesparare säljer inte Medlemmens personuppgifter till tredje part.

6.2    Unga Aktiesparare kommer inte att överföra Medlemmens personuppgifter till annat land.

6.3    Unga Aktiesparare kan komma att överföra personuppgifterna till postleverantörer, IT-tjänsteleverantörer och betaltjänstleverantörer för att kunna fullgöra avtalet med Medlemmen.

6.4    Medlemmens personuppgifter lagras i vårt medlemsystem som personal och förtroendevalda inom Unga Aktiesparare har tillgång till. Medlemsystemet delas med Aktiespararna och därav har även personal och förtroendevalda inom Aktiespararna tillgång till Medlemmens personuppgifter.

7. Medlemmens rättigheter

7.1    Medlemmen har rätt att få samlad information om de personuppgifter Unga Aktiesparare har om Medlemmen. Medlemmen kan begära att få sina uppgifter rättade om de skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella. Medlemmen har vidare rätt att begära en begränsning av behandlingen av personuppgifter, återkalla sitt samtycke eller att få sina uppgifter raderade. Medlemmen har rätt att invända mot behandling som stödjer sig på en intresseavvägning.

7.2    Medlemmens rättigheter utövas genom att Medlemmen skickar ett e-postmeddelande till info@ungaaktiesparare.se. Meddelandet ska innehålla Medlemsnummer och ange vilken rättighet Medlemmen önskar åberopa.

8. Medlemmens möjlighet att lämna klagomål

Om Medlemmen anser att personuppgifterna hanteras felaktigt kan Medlemmen lämna klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar Medlemmen på www.datainspektionen.se.
 

Kontaktuppgifter till Personuppgiftsansvarig
Sveriges Unga Aktiesparares Förbund, org.nr 802014-8345
Adress: Sturegatan 15, 113 89, Stockholm, Sverige.
Telefonnummer: 08 – 30 00 35

E-postadress: info@ungaaktiesparare.se
Företrädare: Henrik Johansson, VD

_______________
 

Denna integritetspolicy har fastställts av Unga Aktiesparare den 24 maj 2018