Så investerar du i forskningsbolag

Vill du köpa aktier i så kallade förhoppnings- eller forskningsbolag? Spännande. Men innan du tar steget och börjar investera finns det flera saker du måste känna till. Erik Pensers analytiker Ludvig Svensson går igenom hur biotekniksektorn fungerar.

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 2 2022

Klinisk utveckling
Utveckling av läkemedel är en lång och kostsam process. Endast ett av tio läkemedel som går in i klinisk utveckling når slutligen ett marknadsgodkännande och processen tar ungefär sju–tio år. För en investerare inom biotech är det kritiskt att ha en förståelse kring vad de olika faserna inom klinisk utveckling innebär.

Fas 1
Fas 1-studien är den första studien i människa. I fas 1 inkluderas vanligtvis friska frivilliga (som alltså inte har sjukdomen man avser behandla). Storleken på studien är typiskt 10–50 patienter och målet är att fastställa att substansen är säker och tolerabel. Sannolikheten att ett läkemedel passerar fas 1 och går in i fas 2 är cirka 60 procent.

Fas 2
I fas 2 inkluderas patienter med den aktuella sjukdomen i syfte att utvärdera säkerhet och, för första gången, hur effektivt läkemedlet är i människa. Här bestäms dessutom den optimala dosen av läkemedlet. Storleken på en fas 2-studie varierar mycket beroende på hur vanlig sjukdomen är, men typiskt rekryteras omkring 50–300 patienter. Sannolikheten att lyckas i denna fas är endast 30 procent, vilket innebär är det under denna fas som flest läkemedelsprojekt fallerar.

Fas 3
I fas 3 är målet att i så hög grad som möjligt spegla den verkliga patientpopulationen som sedan ska behandlas med läkemedlet. Precis som i fas 2 studeras här säkerhet och effekt, men i en betydligt större skala (vanligt är mellan 300–5000 patienter) och i olika delar av världen. Det är fas 3-studien som ligger till grund för ett potentiellt marknadsgodkännande av läkemedlet. Sannolikheten att positiva data i fas 3 som kan ligga till grund för ett marknadsgodkännande är cirka 60 procent.

Marknadsansökan
Vid positiva resultat från fas 3-studien skickar bolaget in en marknadsansökan till regulatoriska myndigheter (USA, Europa och Japan är de vanligaste marknaderna). Myndigheternas uppgift är att avgöra om de positiva effekterna av läkemedlet överväger de biverkningar som setts under de kliniska studierna. Sannolikheten att myndigheterna godkänner ansökan har historiskt varit ungefär 85 procent. Blir läkemedlet godkänt är det fritt fram för bolaget att marknadsföra och sälja sitt läkemedel.

Vill man läsa mer kring sannolikheter i klinisk utveckling rekommenderas en särskild studie från Bio, Biomedtracker och Amplion. 

Att tänka på vid investeringar i biotechbolag

Marknad och konkurrens
Frågor att ställa: Vilken sjukdom avser man behandla med sitt läkemedel och hur stor är marknaden? Finns det någon behandling i dag? Finns det någon annan behandling under utveckling? Clinicaltrials.gov är en bra webbplats för att få en översikt kring vilka studier som pågår inom ett visst sjukdomsområde. 

Strategi
Ska bolaget utveckla sin läkemedelskandidat hela vägen fram till ett godkännande, eller är planen att utlicensiera rättigheterna till ett större läkemedelsbolag? Det är inte är fel att ha ett uttalat mål att ingå ett partneravtal, men det är ofta en styrka om bolaget har möjlighet att gå till marknad själva (och inte vara direkt beroende av en partner). En viktig fråga att ställa sig: Är bolaget kapabla att, ur ett operativt och finansiellt perspektiv, bedriva en fas 3-studie i egen regi?

Ägarlista
Hur ser ägarlistan ut? Det är en fördel om bolaget har institutioner och/eller sektorspecialister i ägarlistan.

1: De utgör en solid grund då bolaget behöver ta in nytt kapital. 2. Det validerar caset då dessa aktörer typiskt gör en gedigen due diligence innan de investerar. Det är också mycket uppmuntrande om ledning och styrelse sitter på en stor portion aktier, vilket skapar incitament att bygga aktieägarvärde.

Viktigt att titta på kassapositionen
Kika på bolagets kassaposition i den senaste delårsrapporten och ställ den i relation till kassaflödet. Eftersom biotechbolag saknar intäkter är det viktigt att försöka bedöma hur länge nuvarande kassa räcker innan en nyemission kommer att behöva genomföras. Köper man aktier i ett bolag vars kassaposition är låg får man vara beredd på att teckna sin andel i en kommande emission för att undvika att bli utspädd. Ett alternativ är att avvakta med att köpa aktier tills dess att en emission har genomförts (det är inte ovanligt att aktien söker sig ned mot emissionskursen).

Studiedata och regulatoriska framsteg är viktiga triggers
Delårsrapporter är typiskt sätt ointressanta i biotechbolag eftersom de oftast saknar intäkter. Studiedata och regulatoriska framsteg är i stället de viktigaste värdedrivarna i dessa bolag. Ofta ser man ett spekulationsrally i biotechaktier inför dessa viktiga event. Det är inte ovanligt att aktiekursen rör sig +/- 50 procent dagen då nyheterna presenteras.

Värdering
Traditionella värderingsmultiplar som till exempel P/E, P/S, EV/S är ointressanta i biotechbolag då det inte finns några intäkter eller resultat att basera dem på. Den vanligaste värderingsmetodiken i dessa bolag är en riskjusterad kassaflödesvärdering och/eller en “peer-värdering” där man tittar på hur andra bolag i samma kliniska fas värderas.

När ska man våga sig in i ett biotechbolag?
Vill man som generalistinvesterare investera i ett biotechbolag kan det vara ett bra riktmärke att se att bolagets läkemedelskandidat har uppvisat en terapeutisk effekt på den aktuella sjukdomen – vilket för första gången typiskt sätt testas i fas 2-studien. Det man generellt vill se är en statistiskt signifikant effekt på det primära effektmåttet som fastställts i studieprotokollet (finns även det att se på clinicaltrials.gov). För ett läkemedelsprojekt som lyckats i fas 2 har det historiskt varit cirka 50 procents sannolikhet att man slutligen når ett marknadsgodkännande. 

Diversifiering

Biotechbolag är i sin natur mycket binära och det slutar ofta i antingen succé eller misslyckande. Som tidigare nämnts når endast ett av tio läkemedel som går in i klinisk utveckling (fas 1) slutligen ett marknadsgodkännande. Statistiskt har du därför oddsen emot dig, men prickar du rätt blir du ofta mycket belönad. Hellre fälla än fria är en viktig devis vid investeringsbeslut inom biotech. 

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem