Klimatinvesteringar som kan bli vinnande

Omställningen måste ske nu. Den skapar stora möjligheter för aktier och fonder med gröna stämplar, skriver Avanzas hållbarhetsansvariga Johanna Kull.

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 3 2021

Extremhetta i Kanada, förödande skogsbränder i USA, översvämningar i Tyskland och en World overshoot day som inföll redan 29 juli. För läsning som får nackhåren att resa sig har vi inte behövt söka oss till deckarnas värld denna sommar, valfri tidning har räckt. I mitten av augusti kom sedan FN:s klimatpanel IPCC:s rapport där de påvisar en mycket tydlig koppling mellan extremväder och människans utsläpp. Rapporten sätter fingret på hur akut läget är och uppmaningen till politiker är tydlig: Omställningen måste ske nu. 

Även om man inte tillhör den majoritet av svenska befolkningen som känner oro inför klimatförändringarna finns det all anledning att som investerare beakta hållbarhetsaspekter i sina investeringsbeslut. Såväl hållbarhetsrisker som hållbarhetsmöjligheter är högst finansiella frågor och lika relevanta som andra mer traditionella finansiella risker och möjligheter. Anledningarna är många. Till exempel kapitalförflyttningar, nya regleringar och politiska beslut, samt ökad klimatmedvetenhet hos såväl bolag som konsumenter. 

Så kallade gröna investeringar har stigit explosionsartat senaste åren, men kommer att öka betydligt mer. Internationella energimyndigheten (IEA) har räknat ut att klimatinvesteringarna måste växa mellan 12 och 17 procent per år i reala termer för att Net Zero 2050 ska uppnås. Det innebär uppskattningsvis 10 till 15 procent snabbare tillväxt än globala ekonomin i stort – varje år. Det skapar så klart investeringsmöjligheter och i dagsläget har hela 128 stora kapitalförvaltare som tillsammans förvaltar 43 000 miljarder amerikanska dollar gått med i nätverket ”Net Zero Asset Managers Initiative”. Där åtar de sig att sätta kortsiktiga reduktionsmål för sina portföljer samt ett långsiktigt mål om nettonoll-utsläpp till senast 2050. Vid årsskiftet var det bara 30 stycken som skrivit under och det förvaltade kapitalet enbart 9 000 miljarder dollar. 

LÄS OCKSÅ: Kärleken till finansmarknaden

Den här typ av åtaganden är den enkla delen. Det svåra och det viktiga är att faktiskt leva upp till dem. En genomgång gjord av kampanjgruppen ”Reclaim Finance” visar att merparten av kapitalförvaltarna saknar rigida policys som gör att dessa i praktiken också investerar utifrån sina åtaganden. Att det finns en viss diskrepans mellan åtagande och faktiskt agerande är dock ingen anledning till att vifta bort ESG-investeringar som en fluga. Det vore, är jag tämligen säker på, ett kostsamt misstag. För åtagandet är ett nödvändigt steg mot faktisk förändring och hållbarhetsgranskningen både internt och externt blir alltmer omfattande. Exempel på detta är EU:s Disclosure-förordning som trädde i kraft i början av året och ställer krav på att kapitalförvaltare redovisar sina hållbarhetsrelaterade risker på ett standardiserat sätt.

Disclosure-förordningen är bara ett exempel på nya lagar och regler kring hållbarhet på finansmarknaden. Lagändringarna är betydligt fler. Inte minst kommer EU:s taxonomi som definierar vad som får klassas som miljömässigt hållbart få stora effekter på kapitalflöden. Taxonomin träder i kraft vid årsskiftet och fondförvaltare som marknadsför sin fond som grön kommer att behöva redovisa hur stor del av fonden som är grön enligt just EU-taxonomin. Räkna med att det kommer leda till ännu större kapitalförflyttningar.  

Det är inte bara finansiella bolag som påverkas av nya regleringar och politiska beslut. Producerande bolag påverkas i minst lika hög grad. EU har tagit taktpinnen och alla börsbolag med fler än 500 anställda ska redovisa graden taxonomigrönt i deras produktion. EU har också beslutat om kraftiga skärpningar i sin utsläppshandel och från och med 2035 ska alla personbilar som säljs ha nollutsläpp. Detta är bara några exempel på politiska beslut som påverkar bolagen och därmed deras lönsamhet och i förlängningen aktiekurserna.

Lägg till ökad medvetenhet hos såväl konsumenter som anställda och slutsatsen ter sig ganska självklar. Vill du vara långsiktigt framgångsrik i dina aktieinvesteringar måste du investera i bolag med en hållbar affärsidé och en hållbar produktion. 

Så innan du gör en investering, fundera igenom bolagets själva affärsmodell. Platsar den i en framtida grönare värld? Om svaret är ja bör du som en naturlig del i din investeringsprocess gå vidare till bolagets IR-sida och leta upp års- och hållbarhetsredovisningen. Där ska de beskriva sitt hållbarhetsarbete, redovisa sitt klimatavtryck och inte minst beskriva sin strategi för hur de ska minska detta avtryck framåt. 

MISSA INTE: Priset ska vara rätt

Lycka till med investeringarna!

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem