Helena Stjernholm är vd på Industrivärden. Foto: Industrivärden.

I börsens centrum

Industrivärdens vd Helena Stjernholm om: Att styra svenska bolagsjättar, ägarfilosofi, långsiktighet, investeringar och framtiden.

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 1 2023

Industrivärden närmar sig 80 år som investmentbolag. 1944 grundades bolaget, när Handelsbanken placerade sina aktieinnehav i det då nystartade bolaget.

Handelsbanken är alltjämt ett av Industrivärdens innehav. Börsportföljen är åtta bolag stor och utgörs av etablerade svenska bolag som verkar inom inte minst industri, bygg och finans. Portföljen är värd en bra bit över 100 miljarder kronor.

– Många av våra innehavsbolag har funnits i vår portfölj under lång tid, medan andra har tillkommit senare. Bolagen verkar i vitt skilda branscher, men ett gemensamt drag är att de alla har beprövade affärsmodeller, starka marknadspositioner på sina respektive marknader och en bevisad förmåga att generera lönsam tillväxt, säger Industrivärdens vd Helena Stjernholm till Stock Magazine, och tillägger:

– Viktigast av allt är att vi bedömer att de har en god utvecklingspotential för framtiden. Med bas i innehavsbolagens kvaliteter och vårt bidrag som långsiktig aktiv ägare tror vi att de har stora möjligheter att skapa en attraktiv avkastning till balanserad risk.

Verkstadsbjässarna AB Volvo och Sandvik utgör tillsammans nästan hälften av substansvärdet. Handelsbanken placerar sig som trea. Sedan följer Essity och SCA, som blev varsitt bolag efter att hygien- och skogsaffärsområdet delats i två separata 2017, och telekomfokuserade Ericsson och byggande Skanska. Alleima, specialstålsdivisionen som knoppades av från Sandvik, tillkom i portföljen under hösten 2022.

Helena Stjernholm är född och uppvuxen i värmländska Kristinehamn, som ligger cirka tre mil från Karlstad och är känt för bland annat sin Picassostaty. Efter en civilekonomutbildning på Handelshögskolan i Stockholm hamnade hon först i managementkonsultbranschen och sedan inom private equity. I slutet av 2015 blev Helena Stjernholm vd för Industrivärden.

Hon beskriver att hennes viktigaste uppgift som vd är att leda verksamheten i arbetet med att förverkliga Industrivärdens strategi.

– Vi har väl etablerade processer för att utöva ett värdeskapande ägande i våra innehavsbolag och i det arbetet deltar jag i olika roller. Det handlar dels om att bidra i den löpande bolagsanalysen, dels att fatta beslut om våra ägaragendor som ligger till grund för de frågor som vi driver i innehavsbolagen. Sedan deltar jag som ledamot i flera av innehavsbolagens valberedningar och styrelser. Det är en viktig roll i utövandet av det aktiva ägandet som jag delar med andra personer i Industrivärdens företagsledning och styrelse.

Hur skulle du beskriva Industrivärdens ägarfilosofi?

– Vi ska vara en inflytelserik ägare som bidrar långsiktigt i den strategiska utvecklingen av våra innehavsbolag. Det är så vi skapar värde. För att kunna göra det behöver vi betydande ägarandelar, djup kunskap om innehavsbolagen och deras branscher samt en förtroendefull relation med innehavsbolagen, deras valberedningar och styrelser.  Varje innehavsbolag har sina specifika utmaningar och möjligheter, men som ägare har vi vissa principer och egenskaper hos innehavsbolagen som vi tycker är särskilt viktiga.

Helena Stjernholm lyfter fram tydligt ledarskap, strategiskt fokus, effektivitet och operationell flexibilitet, decentralisering och finansiell styrka som betydelsefulla egenskaper hos portföljbolagen.

– Det här är egenskaper som stärker bolagens förmåga att driva och utveckla verksamheterna på ett effektivt sätt. Samtidigt ökar deras flexibilitet att agera snabbt på marknadssvängningar, förändrade kundkrav och omvärldsförändringar. Det är viktigt i en tid av stora skiften där bolagen både ska tillvarata möjligheter och minska risker kopplade till saker som digitalisering, elektrifiering och hållbarhet.

När det handlar om att hitta rätt personer till innehavsbolagens styrelser och ledningar är Industrivärden som aktiv ägare deltagande i de enskilda bolagens valberedningar.

– Vi ska säkerställa att innehavsbolagen har rätt styrelsesammansättning och dels vara med i styrelsearbetet i respektive bolag där ju vd utses. Vd i sin tur skapar sin ledningsgrupp. Mot denna bakgrund är det viktigt för oss att ha ett brett nätverk av duktiga individer.

Vara flexibel 

Anrika Industrivärdens A- och C-aktie har gett en årlig totalavkastning om i genomsnitt 16–17 procent den senaste tioårsperioden. I början av 2023 handlas aktien till en substansrabatt kring cirka 14 procent.

Näringslivsnestorn Fredrik Lundberg är ordförande och Helena Stjernholm konstaterar att det går att använda ett par speciella ord för att beskriva kulturen inom investmentbolaget.

– Engagemang, kunskapsorientering och tydlig fokusering. Vårt bidrag som aktiva ägare bygger dels på vår förmåga att analysera och förstå bolagen och deras omvärld och på vår möjlighet att påverka. Sedan är vi ett bra team med högt i tak som diskuterar mycket och har kul tillsammans. Det är väldigt viktigt.

Industrivärdens innehavsbolag har fokus på olika typer av marknader och geografier. Det gör att bolagen surfar på skilda slags vågor av framtidstrender.

– Däremot är det ju tydligt att alla bolagen i olika utsträckning möter utmaningar och möjligheter i samband med pågående skiften som digitalisering, energitomställning och hållbart företagande. Det här är frågor som vi tycker är oerhört viktiga och följer nära. Företag som förstår sin omvärld samtidigt som man förmår att utnyttja olika möjligheter samt parera risker, har stora chanser att stärka sina positioner över tid, säger Helena Stjernholm.

Merparten av Industrivärdens innehav har bedrivit sin verksamhet i över 100 år och har följaktligen bevisat sig ha förmågan att ställa om och klara av olika typer av konjunkturer och förutsättningar i omvärlden.

– Det gäller att fokusera på det i verksamheten som är starkt och fungerar väl, men samtidigt anpassa sig till omvärldens förändringar och kunders skiftande behov.

Hur jobbar ni konkret med att förbereda innehavsbolagen för sämre tider som nu kan vänta?

– Vi har lagt mycket fokus under de senaste åren på ökad flexibilitet så att man snabbt kan möta skiftande förutsättningar. Det kan ske på olika sätt. Till exempel genom decentralisering med beslut nära kund så att man snabbt fångar upp och kan agera för förändrade behov. Att säkerställa en god finansiell ställning med bra kassaflöden är andra egenskaper som skapar flexibilitet och handlingsutrymme. Under mer oroliga tider är en stark balansräkning och ett långsiktigt förhållningssätt än viktigare. Det möjliggör fortsatta satsningar för att flytta fram positionerna.

Gräver där man står

Helena Stjernholm, som utsågs till Näringslivets mäktigaste kvinna 2017 av Dagens industri, konstaterar att Industrivärdens portfölj består av kvalitetsbolag som levererar lönsam tillväxt.

– Eftersom vi ser en fortsatt god potential i innehavsbolagen investerar vi löpande i dem för att stärka våra ägarandelar och öka utväxlingen på det aktiva ägandet. Vår valda strategi med fokus på befintliga innehavsbolag utesluter däremot inte att vi över tid kan avyttra innehav eller förvärva nya.

Hur vill du skapa aktieägarvärde?

– Genom att vara en långsiktig, ansvarstagande ägare som bidrar i innehavsbolagens strategiska utveckling, men som också ställer tydliga krav.

Vad gör Industrivärden till en intressant investering?

– Industrivärdenaktien erbjuder exponering mot ett urval av kvalitetsbolag med god värdepotential. Innehavsbolagens egenskaper i kombination med vårt bidrag som aktiv ägare ökar möjligheterna och minskar riskerna. Det här är något som uppskattas av många långsiktiga investerare som söker en stabil bas i sin portfölj. Industrivärdenaktien har historiskt genererat en attraktiv avkastning till balanserad risk, säger Helena Stjernholm.

Industrivärdens portfölj består av svenska storbolag.

FAKTA 

Det här är Helena Stjernholm

Född: 1970 i Kristinehamn.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Karriär: Strategikonsult på Bain & Company, 1997–1998. Investeringsansvarig på IK Investment Partners, 1998–2008. Partner på samma bolag, 2008–2015. Vd för Industrivärden från 2015.

Är styrelseledamot i Ericsson, Industrivärden, Sandvik och Volvo och valberedningens ordförande i Essity, Handelsbanken, SCA och Skanska.

Helena Stjernholm om …

Sitt ledarskap: “Det ska nog andra bedöma, men min ambition är att vara en tydlig, transparent och inkluderande ledare. Det handlar ytterst om att engagera och tydliggöra i syfte att uppnå gemensamma mål. Att staka ut färdriktningen, sätta samman ett bra team och bidra till ett gott arbetsklimat, men sedan låta medarbetarna lösa uppgifterna på sitt sätt. En annan viktig del av ledarskapet är att förstå omvärlden och anpassa strategin till yttre förändringar samt besluta i viktiga vägval på resan mot målet”.

Spartips till unga investerare: “Om jag ska välja ett par generella råd så är det att börja tidigt (utnyttja ränta-på-ränta-effekten), att sprida riskerna samt att investera kontinuerligt. Jag måste ju i detta sammanhang slå ett slag för investmentbolagen. En portfölj med investmentbolag är en väldigt bra bas i ett långsiktigt sparande”.

Industrivärdens portfölj (mätt i procent av totala substansvärdet):

AB Volvo – 26.
Sandvik – 23.
Handelsbanken – 18.
Essity – 14.
SCA – 9.
Ericsson – 5.
Skanska – 4.
Alleima – 2.

Källa: Industrivärdens webbplats. Information hämtades den 18 januari 2023.

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem