X
När du anmäler dig till en aktivitet så fyller du i dina personuppgifter, samt medlemsnummer och e-post. Det här behöver vi för att kunna skicka dig som deltagare information inför aktiviteten. Men också för att återkoppla om det är något material som ska skickas ut efter aktiviteten. Du kan även under en två månaders-period få tips på e-post om en fortsättning eller liknande aktivitet publiceras.

Dina uppgifter tas bort ur våra register 2 månader efter att aktiviteten passerat.

Årsmöte UA Stockholm Väst

Starttid: 
11 februari, 2019 - 17:30
Sluttid: 
11 februari, 2019 - 18:30
Typ av av aktivitet: 
Plats: 
SEB Experience Center, Stureplan 2
Välkommen på Unga Aktiesparare Stockholm Västs årsmöte. Vi redovisar föregående års ekonomi och aktiviteter samt behandlar inkomna motioner. Kom gärna förbi och träffa dina styrelseledamöter över en kopp kaffe.

Dagordning för mötet:

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av mötesordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare vid mötet

§ 3 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

§ 4 Godkännande av dagordning

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018

§ 6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 7 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

§ 8 Val av avdelningsordförande

§ 9 Val av ledamöter i avdelningsstyrelsen och val av suppleanter

§ 10 Val av valberedning

§ 11 Förslag från avdelningsstyrelsen

§ 12 Behandling av inkomna motioner

§ 13 Val av deltagare till årskongressen

§ 14 Övriga frågor

§ 15 Nästa styrelsemöte

§ 16 Mötet avslutas

 

Alla medlemmar har yttranderätt och förslagsrätt till lokalavdelningens årsmöte. Motioner ska vara lokalavdelningsstyrelsen tillhanda senast sex dagar före årsmötet. En motion som gäller stadgeförändringar ska vara lokalavdelningsstyrelsen tillhanda senast en månad innan årsmötet.

Valberedningen framlägger förslag till lokalavdelningsstyrelse och revisorer inför varje ordinarie årsmöte. Det står även varje medlem fritt att nominera styrelseledamöter och revisorer. Sådan nominering ska vara lokalavdelningsstyrelsen tillhanda senast sex dagar innan ordinarie årsmöte

Rösträtt vid årsmötet äger alla lokalavdelningens medlemmar.

Anmäl dig gärna så vi vet hur många vi blir. 

Mötet är öppet för alla medlemmar. 

Kallande är Styrelsen. 

Välkommen!

Denna aktivitet är endast för medlemmar. Logga in för att anmäla dig

Kontaktpersoner: