Hur mår den svenska kronan?

Den svenska kronan har försvagats kraftigt de senaste åren och vi börjar närma oss samma låga nivå som vid finanskrisen 2008. Det har slagit hårt på mångas semesterkassor denna sommaren och jag tror vi alla undrar hur lågt kronan kommer att sjunka innan vi kan se en vändning. Vad är det som gör att vår valuta är så svag och hur påverkar det egentligen oss sparare?

Hur fungerar den svenska valutan?

I Sverige har vi en rörlig växelkurs vilket innebär att värdet på den svenska kronan kan fritt öka och minska i värde. Det är utbud och efterfrågan som avgör kronans värdeutveckling, om efterfrågan är större än utbudet ökar kronan i värde och vice versa. Vi kan även på kort sikt se en påverkan av marknadsräntorna och börsens utveckling. På längre sikt är det framförallt de makroekonomiska effekterna som styr värdet på kronan, så som tillväxten av Sveriges BNP.

Varför är kronan så svag?

Sveriges ekonomi mår bra och har haft en god utveckling den senaste tiden men trots detta har kronan minskat i värde. Det finns många olika förklaringar till detta men en av de främsta anledningarna är att Riksbanken valt en expansiv penningpolitik för att hålla inflationsmålet på 2% vilket medfört rekordlåga räntor. Då prognoserna fortsatt visar på låga inflationsnivåer är förväntningarna att räntan kommer fortsätta ligga på låga nivåer framöver. Denna låga räntan gör Sverige till ett mindre attraktivt land att investera i då avkastningen på svenska räntepapper är så låg vilket medför att efterfrågan på svenska kronan minskar och därmed minskar penningvärdet. 

En annan faktor som påverkat den svenska kronan är oron för handelskrig som pågått den senaste tiden, detta har påverkat den globala marknaden negativt och därmed även den svenska börsen och den svenska kronan. Eftersom vi har en liten öppen ekonomi är risken att nya handelshinder slår hårdare mot oss.

Vilka effekter medför en svag valuta?

Det finns en rad olika effekter för oss privatpersoner när kronan försvagas. Bland annat så blir importerade varor dyrare, det kan t.ex. innebära att det blir dyrare att köpa mat och kläder eller att tanka bilen. Sedan har vi den effekten som ofta blir mer uppenbar för de flesta, nämligen att det blir dyrare att semestra och shoppa utomlands.

Exportbolag är några av dem som gynnas av en försvagad valuta då de blir mer konkurrenskraftiga mot omvärlden, det är dock sällsynt att ett bolag endast exporterar utan ofta finns det även import någonstans i produktionskedjan vilket i sin tur kan ta bort den positiva effekten av ökad exportefterfrågan.

Det finns dock även positiva effekter för oss privatpersoner och sparare. Om du till exempel har sparat dina pengar i utländska aktier och aktiefonder så påverkas de av valutaförändringen. Om du till exempel har köpt en aktie på den amerikanska börsen kommer din investering att ha ökat i värde i och med att dollarn idag är starkare än kronan. Du får alltså mer för din aktie när du säljer den idag än vad du fick för den när du köpte den, det innebär att din avkastning ökar ju svagare kronan blir. Effekten blir självklart tvärtom om kronan skulle stärkas igen vilket innebär att utländska aktier medför en större risk då du även utsätts för valutarisken. Var därför noga med att sprida dina risker och lägg inte alla ägg i samma korg.

Kommer vi snart se en förstärkning av kronan?

Det är väldigt svårt att prognostisera framtiden men för att kronan ska öka i värde igen krävs det att vi ser någon förändring i de faktorer som påverkar kronans värde. En höjning av räntan är väl det som man skulle se som den mest självklara åtgärden för att höja kronans värde men risken är att effekten blir motsatsen. En höjning av räntan riskerar att förvärra konjunkturnedgången eftersom svenska hushåll idag är väldigt exponerade mot rörliga räntor. En förvärrad konjunkturnedgång kommer inte göra folk mindre benägna att köpa svensk valuta och risken blir att vi inte kommer att se någon effekt på kronans värde trots en räntehöjning.