2019-03-05

Pensionsserien: det privata sparandet!

Det är dags för den tredje och avslutande delen i pensionsserien, det privata pensionssparandet. Den del av pyramiden som du själv måste ta ansvar för och aktivt göra investeringar.

De tre delarna brukar ställas upp som i en pyramid, den så kallade pensionspyramiden. I botten finns den allmänna pensionen, som du får genom att du jobbar, och som beskrivs i seriens första del. I mitten av pyramiden finns tjänstepensionen, den pension din arbetsgivare betalar, vilken är fokus i seriens andra del. På toppen av pyramiden finns din privata pension som består av det du själv sparar till pensionen och som vi nu tittar närmare på i seriens tredje och avslutande del.

I dagsläget ser prognoserna för framtida pensioner inte alltför ljusa ut och vi behöver därför själva ta kontroll. Riktlinjer och prognoser säger att du får ungefär 60 procent av din lön i pension, då är tjänstepensionen inkluderad.

 

Kontroll genom privat pension

Sverige har ett pensionssystem som ger oss en grund vilket är bra på många sätt. I flertalet andra länder existerar inte det. För att skapa kontroll krävs det dock ett bra eget pensionssparande. Före år 2016 fanns ett system med avdragsrätt för bundet pensionssparande. Det systemet är dock slopat och i dagsläget är det privata pensionssparandet likt vilket annat sparande som helst. Det kan dock finnas fördelar med att öronmärka en viss del av sparandet för pensionen. Risken att blanda samman det med övrigt sparande minskar och blir lättare att välja strategi för portföljen.

 

Kontoformer

När det kommer till privat pensionssparande är det vanligt att spara i kontoformerna ISK (Investeringssparkonto) eller KF (Kapitalförsäkring). De schablonbeskattas årligen och som schablonen ser ut nu är den i många fall skattemässigt fördelaktig. I både ISK och KF kan både fonder och aktier köpas och ägas. I en KF finns möjlighet att låsa portföljen till ett visst datum eller fram till en viss ålder. Det kan vara attraktivt vid pensionssparande eftersom det motverkar risken att börja använda kapitalet för tidigt. 

 

Få ditt kapital att växa sig stort

Hur kan man då spara för att få bra avkastning och en bättre pension? Som ung är tidshorisonten lång och då kan det finnas utrymme att ta mer risk vilket möjliggör högre avkastning. Pensionssparande på ett sparkonto gör att inflationen kommer gröpa ur värdet av ditt kapital. Hög andel aktier och fonder kan istället vara bra alternativ som möjliggör högre avkastning på lång sikt.

 

För dig som vill placera din pension i aktier är det viktigt att göra en analys. Den kan till exempel bestå av översyn över bolagets historik, framtidsutsikter och nyckeltal. För en långsiktig portfölj kan utdelningsaktier vara ett intressant inslag. Pengar du får från utdelningarna köper du nya aktier för som i sin tur kommer dela ut pengar. Det blir en snöbollseffekt som gör att ditt kapital ökar exponentiellt över tid, även kallat ränta-på-ränta effekten. Två relevanta nyckeltal för utdelningsaktier är direktavkastning och utdelningsandel. Direktavkastning berättar hur hög utdelningen är i förhållande till aktiekursen. Utdelningsandelen visar hur stor del av företagets vinst som delas ut. Höga sådana tal är att sträva efter i en portfölj med fokus på utdelningsaktier.

Risken att investera i aktier är relativt hög men med hjälp av diversifiering och balans mellan innehaven kan risken minskas. Diversifiering sker genom att investera i flera företag som verkar i olika branscher, är av olika storlek och riktar sig till olika marknader. En balans mellan hur mycket som investeras i respektive företag minskar också risken. Se portföljen som en tårta som ska delas in i ungefär lika stora bitar. Om ett bolag står för en hög andel av din portfölj ökar risken eftersom en stor del av ditt kapital är beroende av just det företaget. 

 

Ett privatpensionssparande kan också vara i fonder, då skapas en automatisk riskspridning och någon annan sköter placeringarna. Fonder placerar i olika tillgångsslag där aktier är ett alternativ med högre risk och som möjliggör högre avkastning, en sådan fond kallas aktiefond. Det är också vanligt att fonder är exponerade mot räntor vilket brukar förknippas med lägre risk och därmed inte lika hög avkastning, en sådan fond kallas räntefond. 

 

NÄR FONDEN PLACERAR i både aktier och räntor kallas det för blandfond. Fonder kan även vara exponerade mot annat än aktier och räntor, till exempel råvaror. Du kan välja mellan fonder som placerar i olika regioner, branscher eller har en hållbar profil och de kan vara aktivt eller passivt förvaltade. Ha ett vakande öga på fondernas förvaltningsavgifter. Om fonden tar ut en högre avgift än vad som kan anses motiverat blir det mycket pengar som går förlorade i längden. För en passivt förvaltad fond bör avgiften vara låg, idag finns det flera kostnadsfria indexfonder som exponerar dig mot Sveriges aktiemarknad. För att det ska vara lönsamt att investera i en fond med avgift ska fondförvaltaren prestera över index och ge dig mervärde trots avgiften. För att veta att du investerar i bra fonder kan du se över historiken, vem eller vilka som förvaltar fonden, avgiften och jämföra detta med andra fonder.  

» Visa artiklar i samma kategori